Tuesday, November 9, 2010

haPpy BirThday ...
一个月前..我已打算要回到那里为你庆祝生日..但我想现在不需我帮你庆祝了吧..我想..明天的你应该是非常开心和幸福着过明天...我希望你过得比我幸福..比我快乐..生日快乐...

0 comments: